4th Floor Charter House Building 23 Ladprao 124 Phlabphla ,Wangthonglang District Bagnkok 10310 02-934-2135
header-image

N-Tech Business Solution (Thailand)

Your Success is Our Goal

Blog

สาร จากใจเรา

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

ปี 2561 เป็นปีที่ บริษัท เอ็น-เทค บิซิเนส โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ย่างเข้าสู่ปีที่ 6 ความสำเร็จตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา เต็มไปด้วยอุปสรรค ความท้าทาย ความกล้าคิดกล้าทำ ที่จะนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามานำเสนอ ตอบสนองให้ลูกค้าของบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจต่อยอดอย่างยั่งยืน เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของ ประชาชนผู้ใช้งานทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้น เราได้ขยาย ธุรกิจของเราโดย ในปี 2561 นี้เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้ลูกค้าได้ ทราบว่า เราได้ เปิดหน่วยงานบริการด้าน บริการสำหรับนักลงทุนญี่ปุ่นโดยเฉพาะ เพื่อให้ลูกค้าชาวญี่ปุ่น ได้รับการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการ รวมถึง วัฒนธรรม  ยิ่งไปกว่านั้น ยังอำนวยความสะดวกด้วยบุคลากรที่ถูกฝึกมาเป็นอย่างดีเพื่อให้เข้าใจถึงขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมชาวญี่ปุ่น รวมถึงสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่น ได้ เพื่อลดปัญหาและอุปสรรคด้านภาษาให้มากที่สุด

เราตระหนักดีว่า ความสำเร็จในอดีต ไม่สามารถจะขับเคลื่อนให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนสืบไปในอนาคตได้ หากไม่ได้รับการเตรียมการที่เหมาะสมไว้ล่วงหน้าการตระหนักรู้เท่าทันการปรับเปลี่ยนของโลกดิจิทัลในยุคนี้ซึ่งเป็นความท้าทายอย่างมาก แต่เราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า หลักคิดของเราตลอดมา ที่จะมุ่งเน้นให้บริการ ที่มีคุณภาพ และจริงใจ รวมถึง มุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆเฉพาะที่สอดคล้องและตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้า จะช่วยแบ่งเบาอุปสรรคต่างที่เข้ามา ดั่ง มิตรสหาย ที่ร่วมฝ่าฟันปัญหาไปด้วยกัน เพื่อให้ธุรกิจของลูกค้าเราเติบโตอย่างยั่งยืน และพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเข้ามาในอนาคตต่อไป

ในฐานะผู้ให้บริการ เราขอสัญญาว่า เราจะมุ่งมั่นพัฒนา เทคโนโลยี และนวัตกรรม ต่างๆ เพื่อให้ ลูกค้าของเราก้าวเข้าสู่ธุรกิจใหม่ๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนขององค์กร และพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งเพื่อประโยชน์สุขของลูกค้าและผู้มีอุปการคุณของเราทุกคน

นาย พงษ์ศักดิ์ ตันติอานนท์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร